கல் உப்பு இருந்தா போதும் அதை பூஜை அறையிலையும் பீரோவிலும் வையுங்க பணம் பெருகும்

share this..

கல் உப்பு இருந்தா போதும் அதை பூஜை அறையிலையும் பீரோவிலும் வையுங்க பணம் பெருகும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.