மூட்டு வலி காலில் நீர் கோர்த்தல் கணுக்கால் வீக்கம் சரியாக இத செஞ்சி பாருங்க.

share this..

மூட்டு வலி காலில் நீர் கோர்த்தல் கணுக்கால் வீக்கம் சரியாக இத செஞ்சி பாருங்க

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.