இதை 1 குடித்தால் தொண்டையில் உள்ள மொத்த சளியையும் கரைத்து வெளியேற்றும் .

share this..

இதை 1 குடித்தால் தொண்டையில் உள்ள மொத்த சளியையும் கரைத்து வெளியேற்றும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.