வெந்தயத்தை இது மாதிரி செய்து தேய்த்தால் முடி வேகமாகவும் நீளமாகவும் வளர்கிறது

share this..

வெந்தயத்தை இது மாதிரி செய்து தேய்த்தால் முடி வேகமாகவும் நீளமாகவும் வளர்கிறது

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.