கத்திரிக்காய் இருந்தா இப்படி செய்து பாருங்க ஒரு பருக்கை சோறு கூட மிச்சம் வைக்க மாட்டாங்க.

share this..

கத்திரிக்காய் இருந்தா இப்படி செய்து பாருங்க ஒரு பருக்கை சோறு கூட மிச்சம் வைக்க மாட்டாங்க.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *