தோசை எடுக்கவே முடியாத அளவு ஒட்டும் இரும்பு கல்லை எப்படி பத்தே நிமிஷத்துல ரெடி பண்ணுவது?

0 Shares

தோசை எடுக்கவே முடியாத அளவு ஒட்டும் இரும்பு கல்லை எப்படி பத்தே நிமிஷத்துல ரெடி பண்ணுவது?

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.