ஒரு வாரமானாலும் எளிதில் கெட்டுபோகாத சுவைமிக்க பூண்டு தக்காளி சட்னி செய்வது எப்படி.

share this..

ஒரு வாரமானாலும் எளிதில் கெட்டுபோகாத சுவைமிக்க பூண்டு தக்காளி சட்னி செய்வது எப்படி

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *