பூஜை சாமான்களை இந்த தண்ணீரில் போட்டால் போதும் பளிச்சென்று மாறிவிடும்

share this..

பூஜை சாமான்களை இந்த தண்ணீரில் போட்டால் போதும் பளிச்சென்று மாறிவிடும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *