இந்த 2 பொருள் போதும் பூந்தி கரண்டி கூட இல்லாமல் இப்படி காராபூந்தி செய்ங்க

share this..

இந்த 2 பொருள் போதும் பூந்தி கரண்டி கூட இல்லாமல் இப்படி காராபூந்தி செய்ங்க

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *