ஒரே பொருள் நொடியில் வெள்ளி பொருள் புதுசு போல பளிச்!! கடைக்காரர் சொன்ன ர கசியம்!!

0 Shares

ஒரே பொருள் நொடியில் வெள்ளி பொருள் புதுசு போல பளிச்!! கடைக்காரர் சொன்ன ர கசியம்!!

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.