இப்படி செய்தால் கடையில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்க தேவையில்லை?

share this..

இப்படி செய்தால் கடையில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்க தேவையில்லை?

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *