வீட்டில் காய் எதுவும் இல்லாத நேரத்தில் இது ஒன்னு போதும் சட்டி சோறும் நொடியில் காலி.

share this..

வீட்டில் காய் எதுவும் இல்லாத நேரத்தில் இது ஒன்னு போதும் சட்டி சோறும் நொடியில் காலி.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *