கண் திருஷ்டியை நமக்குநாமே போக்கி கொள்ள எளிய பரிகாரம்|உடனே திருஷ்டி நீங்கியதை உணரலாம்

share this..

கண் திருஷ்டியை நமக்குநாமே போக்கி கொள்ள எளிய பரிகாரம்|உடனே திருஷ்டி நீங்கியதை உணரலாம்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.