ஏழை பெண்ணை காதலித்த கோடீஸ்வரன்..அந்த பெண்ணிற்காக என்ன செய்தான் என்பதை பார்த்தால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள்

share this..

ஏழை பெண்ணை காதலித்த கோடீஸ்வரன்..அந்த பெண்ணிற்காக என்ன செய்தான் என்பதை பார்த்தால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.