இது தெரிந்தால் கடையில அதிக விலை கொடுத்து வாங்க மாட்டீங்க.

share this..

இது தெரிந்தால் கடையில அதிக விலை கொடுத்து வாங்க மாட்டீங்க.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.