எவ்வளவு கடுமையான சளியான இருந்தாலும் பிச்சிக்கிட்டு வெளியே வர எளிமையான மூலிகை வைத்தியம்

share this..

எவ்வளவு கடுமையான சளியான இருந்தாலும் பிச்சிக்கிட்டு வெளியே வர எளிமையான மூலிகை வைத்தியம்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.