பாலுடன்,இதை 1 ஸ்பூன கலந்தா போதும் 100வயதிலும் மூட்டு எலும்புதேய்மானம் பேச்சுக்கே இடமில்லை

share this..
share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.