தொடை மற்றும் இடுப்பில் அரிப்பு போன்ற பிரச்சனை இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒருதடவை செய்தால் போதும்

0 Shares

தொடை மற்றும் இடுப்பில் அரிப்பு போன்ற பிரச்சனை இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒருதடவை செய்தால் போதும்

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.