2 நிமிடம் மட்டும் தேய்த்தால் போதும் முகத்திலுள்ள மொத்த கருமையும் கரைந்து ஓடிவிடும்

0 Shares

2 நிமிடம் மட்டும் தேய்த்தால் போதும் முகத்திலுள்ள மொத்த கருமையும் கரைந்து ஓடிவிடும்

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.