தங்கத்தை விட விலையுயர்ந்த ஒரு செடியை சிறியதாக நினைக்காதீர் நீங்கள் கண்டால் விட்டுவிடாதீர்கள்

0 Shares

தங்கத்தை விட விலையுயர்ந்த ஒரு செடியை சிறியதாக நினைக்காதீர் நீங்கள் கண்டால் விட்டுவிடாதீர்கள்

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.