கட்டுக்குள் அடங்காத சர்க்கரை நோய்யை கூட இந்த இரண்டு பொருள் ஒன்றாக சேரும் போது கட்டுக்குள் வரும்

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

கட்டுக்குள் அடங்காத சர்க்கரை நோய்யை கூட இந்த இரண்டு பொருள் ஒன்றாக சேரும் போது கட்டுக்குள் வரும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.