எவ்வளோ சின்ன சைஸ் பூண்டா இருந்தாலும் உரிக்க அவசியமே இல்ல இனி சாலைக்காமல் வாங்கலாம்

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

எவ்வளோ சின்ன சைஸ் பூண்டா இருந்தாலும் உரிக்க அவசியமே இல்ல இனி சாலைக்காமல் வாங்கலாம்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.