நரை முடிகள் மொத்தமாக வேரிலிருந்து கறுத்துப் போகும்! புது முடிகள் அசுர வேகத்தில் வளரும்!

0 Shares

நரை முடிகள் மொத்தமாக வேரிலிருந்து கறுத்துப் போகும்! புது முடிகள் அசுர வேகத்தில் வளரும்!

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.