தவறியும் இந்த பொருட்களை மற்றவர்களிடமிருந்து நீங்கள் தானமாக வாங்கக்கூடாது

0 Shares

தவறியும் இந்த பொருட்களை மற்றவர்களிடமிருந்து நீங்கள் தானமாக வாங்கக்கூடாது

நீங்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து இப்படியான பொருட்களை தானமாக வாங்கிவிடாதீர்கள்.
இதனால் உங்களுக்கு அவர்களின் பாவ பலன்கள் வந்தைடையும் என்பது ஐதீகம்

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.