இது எலும்பை இரும்பு போல உறுதியாக்கும் calcium powder ஆயுசுக்கும் கால் வலி இடுப்பு முதுகு வலி வராது

share this..

இது எலும்பை இரும்பு போல உறுதியாக்கும் calcium powder ஆயுசுக்கும் கால் வலி இடுப்பு முதுகு வலி வராது

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.