சௌ சௌ இருந்தா இப்படி செய்ங்க எல்லா சாதத்துக்கும் அருமையா இருக்கும்

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

Easy and healthy South Indian Tamilnadu style recipe for Chow Chow poriyal / thoran without coconut. Steamed Chayote squash tempered with indian spices. Includes step by step pictures.

This is an everyday Chow Chow Poriyal stir-fry recipe. The vegetable is first steamed and then tempered the Indian way. It makes for a quick, easy side-dish and can be served with roti or rice. It makes for a very healthy meal too. And to top it, its Vegan. Here is how to do the stir-fry. First clean the Chayote squash and peel them. Cut them into half and take out the seed from the middle with a help of a spoon

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.