ஆடியில் உங்களுக்கு ஏற்றம் நிச்சயம்…நாளை இந்த இரண்டு தீபங்களை மட்டும் நிலைவாசலில் ஏற்றி வைங்க!!

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

ஆடியில் உங்களுக்கு ஏற்றம் நிச்சயம்…நாளை இந்த இரண்டு தீபங்களை மட்டும் நிலைவாசலில் ஏற்றி வைங்க!!

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.