ஒரு முறை இந்த Cream மட்டும் போட்டு பாருங்க உங்க கருமை நிறம் மறைந்து முகம் பொலிவு பெரும்.

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

ஒரு முறை இந்த Cream மட்டும் போட்டு பாருங்க உங்க கருமை நிறம் மறைந்து முகம் பொலிவு பெரும்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.