இலங்கை பொலிஸ்‌ சேவையில்‌ விசேட அதிரடிப்‌படை பயிலுநர்‌ பொலிஸ்‌ கொஸ்தாபல்‌ சாரதி பதவி நேரடி ஆட்சேர்ப்பதற்காக விண்ணப்பங்கள்‌ கோரப்படுகின்றன.

Police Constables for Special Task Force – Sri Lanka Police. STF Police Constable Application Download. STF Vacancies. Sri Lanka Police

Read more

இலங்கை வங்கியில் பயிலுநர் செயலாளர் உதவியாளர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகிறது

இலங்கை வங்கியில் பயிலுநர் செயலாளர் உதவியாளர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகிறது 06 Passes in GCE O/L (03 Credit including English Language)

Read more

பதவி வெற்றிடம் துணை இயக்குநர் ஜெனரல் – நகர அபிவிருத்தி ஆணையம் “Urban Development Authority”

பதவி வெற்றிடம் துணை இயக்குநர் ஜெனரல் – நகர அபிவிருத்தி ஆணையம் “Urban Development Authority” Closing Date: 2020-11-11 Source: Sunday Observer (2020.11.01)

Read more

யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழத்தில் வேலைவாய்ப்பு – பேராசிரியர், மூத்த பேராசிரியர், விரிவுரையாளர், மூத்த விரிவுரையாளர் (Closing Date:-2020-12-31)

யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழத்தில் வேலைவாய்ப்பு – பேராசிரியர், மூத்த பேராசிரியர், விரிவுரையாளர், மூத்த விரிவுரையாளர் (Closing Date:-2020-12-31) Professor Senior Professor Lecturer Senior Lecturer Closing Date:-2020-12-31

Read more