இலங்கை வங்கியில் பயிலுநர் செயலாளர் உதவியாளர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகிறது

இலங்கை வங்கியில் பயிலுநர் செயலாளர் உதவியாளர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகிறது 06 Passes in GCE O/L (03 Credit including English Language)

Read more