இதை தலையில் தேய்த்து குளித்தால் ஆயுசுக்கும் ஒரு முடி கூட நரைக்காது நரைத்த முடி அனைத்தும் கருப்பாகும்

இதை தலையில் தேய்த்து குளித்தால் ஆயுசுக்கும் ஒரு முடி கூட நரைக்காது நரைத்த முடி அனைத்தும் கருப்பாகும்

Read more