சுகாதார நடைமுறையை பின்பற்றி யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் புலமைப் பரிசில் பரீட்சைகள் ஆரம்பம் !

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் புலமைப் பரிசில் பரீட்சைகள் சுகாதார நடைமுறையை பின்பற்றி ஆரம்பமாகி நடைபெற்றுவருகின்றதுயாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில்8410 மாணவர்கள் தரம் 5 புலமைப் பரிசில் தோற்றுகின்றனர். யாழ் மாவட்டத்தில் 2020

Read more