இந்த ஒரே எண்ணெய் போதும் முடியும் காடு போல் வளரும் சருமமும் மாசு மரு இல்லாமல் தங்கம் போல் மின்னும்.

இந்த ஒரே எண்ணெய் போதும் முடியும் காடு போல் வளரும் சருமமும் மாசு மரு இல்லாமல் தங்கம் போல் மின்னும். கூந்தலுக்குப் பயன்படுத்தும் முறை இந்த எண்ணெயை

Read more