இந்த ஒரே எண்ணெய் போதும் முடியும் காடு போல் வளரும் சருமமும் மாசு மரு இல்லாமல் தங்கம் போல் மின்னும்.

வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள் இந்த ஒரே எண்ணெய் போதும் முடியும் காடு போல் வளரும் சருமமும்

Read more