அடைப்பட்ட நரம்புகளை சீராக்கி பலமாக்கி நரம்பு பலவீனத்தை போக்கும் அற்புத பானம்

உடலில் இருக்கும் நரம்புகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரக்கணக்கில் உண்டு. உடல் உணர வேண்டிய தகவல்களை மூளைக்கும், சென்று சேர வேண்டிய பாகங்களுக்கும் கொண்டு செல்லும் முக்கிய பணி நரம்பை

Read more