புதிய மண் பானை பழக்குவது மண் ‌வாசனை,சளி பிடிக்காமல்,தண்ணீர் நாற்றம் வராமல் இருக்க

புதிய மண் பானை பழக்குவது மண் ‌வாசனை,சளி பிடிக்காமல்,தண்ணீர் நாற்றம் வராமல் இருக்க